Penny Black christmas card

Good morning! Brrr… it’s so cold this morning! Feels like winter has kicked in now… was not ready for that yet, but it’s here! So, I thought it could be time to show another christmas card πŸ˜€ I made this one last Sunday, on the crafty afternoon with Marit. Borrowed her lovely Penny Black set for this one. It has such pretty images! On the background I used another stamp from Marit, a gorgeous large Impression Obsession stamp. You can see it better in real life, but I think you can see the idea on the photo. What do you think? Can I send it out for someone this christmas? πŸ˜€ 
Wishing you a very lovely day today!
Hugs, Wendy
Goedemorgen! Brrr…. wat is het koud vanmorgen! Het voelt alsof de winter nu toch echt begonnen is… was er nog niet helemaal klaar voor, maar hier is hij! Dus, dacht ik dat ik nog wel een kerstkaartje kon laten zien ;-D Ik heb deze afgelopen zondag gemaakt, op de knustelmiddag met Marit. Ik heb haar leuke Penny Black setje geleend voor deze kaart. Deze heeft zulke leuke afbeeldingen! Op de achtergrond heb ik nog een stempel van Marit gebruikt, een grote Impression Obsession stempel, echt schitterend is hij! In het echt kun je het nog wel wat mooier zien, maar je krijgt wel een idee zo, denk ik. Wat denk je? Kan ik hem naar iemand sturen deze kerst? πŸ˜€
Ik wens je een heel leuke dag vandaag!
Liefs, Wendy
Advertisements

Happy pelican birthday!

Hello! How are you? I hope all well! I have this card for you today that I made with stamps from Paper Smooches and a frame from Lawn Fawn. I made this card for my Pim’s birthday last week and it was fun to find out that Marit also used this frame in her card for him! Ha ha! Could it be because Pim is such a big fan of photography?! That’s also why I bought this set from Paper Smooches, Surf and Turf, because this cute pelican was in it and in our vacation in California, he spent hours photographing these, so I knew I wanted to make a card with this one! I think it turned out well, was fun to make!! These images are so perfect to color! Hope you like it and wishing you a lovely day!
Hugs, Wendy
P.S. The impression plate I used is from Taylored Expressions, they have gorgeous ones. You should check it out!
Hallo! Hoe gaat het met je? Ik hoop heel goed! Ik heb vandaag deze kaart voor je, die ik heb gemaakt met stempels van Paper Smooches en een frame van Lawn Fawn. Ik heb deze kaart gemaakt voor m’n Pim’s verjaardag vorige week en het was zo grappig om er achter te komen dat Marit met ditzelfde frame een kaart voor hem gemaakt had! Ha ha! Misschien wel omdat Pim zo gek is op fotograferen?! Dat is ook waarom ik deze Surf and Turf set van Paper Smooches had gekocht, vanwege deze schattige pelikaan en op vakantie in CaliforniΓ« heeft Pim echt uuuuren besteed aan het fotograferen van deze dieren! Ik wist dus dat ik hier een kaart mee wou maken en ik vind hem goed gelukt! En was zo leuk om te maken, deze afbeeldingen zijn ideaal om in te kleuren! Ik hoop dat je hem leuk vindt en ik wens je nog een heerlijke dag!
Liefs, Wendy
P.S. De impression plate die ik heb gebruikt is van Taylored Expressions. Ze hebben hele leuke en redelijke verzendkosten, dus ga zeker eens kijken!

Lawn Fawn Christmas

Happy Friday! How are you? It’s been a while since I posted, it was a busy week and I ‘missed’ the light to make a photo every day, ha ha! Today I have a christmas card for you. I’ve been busy making those the past weeks and it’s going quite well. How about you? Are you ‘on schedule’? πŸ˜€ This one is a CAS one, I love the swirly lines of these Lawn Fawn stamps and especially the font of the sentiment. I enter this card in the Holiday Cardmaking challenge with Two Peas in a Bucket. Lovely to see all the Lawn Fawn inspiration there! What do you think of my card? Too simple? I was in doubt to glue it to a colored card base, like a red, pink or mintgreen one. What do you think? Please tel me honestly! Next Sunday I hope to make more holiday cards, my friend Marit will come to craft and that’s always a lot of fun! (but we do ‘work’ as well, hi hi) Do you have any plans? I wish you a lovely Friday and a fabulous weekend!
Hugs, Wendy
Fijne vrijdag! Hoe gaat het? Het is alweer even geleden sinds mijn laatste kaart, het was een drukke week en ik heb het licht een beetje ‘gemist’ om een foto te maken, ha ha! Vandaag heb ik een kerstkaart voor je. Ik ben de afgelopen tijd wel druk geweest om er wat te maken en het gaat redelijk goed. En jij? Lig je ‘op schema’? πŸ˜€ Deze is een CAS kaart, ik ben gek op de sierlijke, krullerige lijnen van de Lawn Fawn stempels en vooral ook de mooie letters. Ik doe met deze kaart mee aan de Holiday Cardmaking challenge van Two Peas in a Bucket. Zo leuk om daar alle Lawn Fawn inspiratie te zien! Wat vind je van deze kaart? Te simpel? Ik zat in dubio of ik hem nog op een gekleurde kaartbasis moest plakken, in rood, roze of mintgroen. Wat vind jij? Eerlijk zeggen! Zondag hoop ik nog wat meer kerstkaarten te maken, dan komt m’n vriendin Marit knutselen en dat is altijd zo gezellig! (maar we ‘werken’ zeker ook hoor, hi hi) Heb jij plannen? Ik wens je een heerlijke vrijdag en een fantastisch weekend toe!
Liefs, Wendy

Hi!

Hi! I’ve got a lot of fishes for you today! πŸ˜€ Oh, I had so much fun making all these!! I made this card with the Paper Smooches SPARKS challenge inspiration photo in mind (see below). Didn’t have any apples and they turned into fishes, hi hi. I sooo love my new Paper Smooches Stamps! Have you enjoyed your weekend? Today we went to the Dutch starter of the Dakar Rally. Pim’s work sponsors that and also a team. It’s not totally my thing, but it was fun and spectacular to see! And now I’m typing this message, while watching the show So You Think You Can Dance and messaging about it with my cousin, hi hi. Love that! What did you do? I wish you a lovely Sunday evening and a fabulous start of the week!
Hugs, Wendy
Hi! Ik heb een heleboel visjes voor je vandaag! πŸ˜€ Oh, ik had zo veel lol om deze allemaal te maken!! Ik heb deze kaart gemaakt met de Paper Smooches SPARKS Challenge foto als inspiratie (zie hier onder). Ik had geen appels en deze zijn veranderd in visjes, hi hi. Ik ben zooo gek op mijn nieuwe Paper Smooches stempels! Heb je van het weekend genoten? Vandaag zijn wij naar de pre-proloog van de Dakar Rally geweest. Pim’s werk sponsort dat en ook een team. Is normaal niet echt mijn ding, maar was leuk en spectaculair om een keer mee te maken! En nu ben ik dit aan het typen, terwijl ik So You Think You Can Dance aan het kijken ben en daarover aan het Whatsapp-en met m’n nicht, hi hi. Zo leuk! Wat heb jij gedaan? Ik wens je nog een fijne zondagavond en een geweldige start van de week!
Liefs, Wendy

Happy 2012

    
Good morning! Happy 2012! Oh no… I meant Happy weekend, of course, hi hi. Today I’m showing you this card I made for the Papertrey Make It Monday Challenge #39, where you had to use several  non-background stamps to create a background. I wanted to make something in the holidays theme, ’cause I need ‘some’ more of that πŸ˜‰ And that’s how this card came up. Do you like it? It’s a bit weird how there are hardly any stamps to find, which are just about celebrating the new year, and not with christmas added. To some of my friends I would like to send a card with ‘Happy new year’, but it’s difficult to find those stamps. Even on the craft fair where I was yesterday with two friends. You can see my shopping result on the photo above, quite modest, don’t you think? Hi hi. On the right is what I found in my mailbox, a package from Holly, with a gorgeous card! We exchange stamped images from Papertrey, which we both love and there’s lots of pretty new stuff to use for me there!! Wishing you a wonderful weekend!
Hugs, Wendy 

Goedemorgen! Happy 2012! Oh nee… ik bedoel Happy weekend, hi hi. Vandaag heb ik een kaartje voor je die ik heb gemaakt voor de Papertrey Make It Monday Challenge #39, waar je een achtergrond moest maken met meerdere stempels, niet direct bedoeld voor achtergronden. Ik wou een kaart maken met een feestdagen-thema, want ik heb er daar nog wel ‘een paar’ van nodig πŸ˜‰ En zo kwam ik op deze kaart. Vind je hem leuk? Het is een beetje gek, vind ik, dat er nauwelijks stempels te vinden zijn met alleen een nieuwjaarswens, zonder kerst. Naar een aantal vrienden zou ik graag een ‘Gelukkig nieuw jaar!’ kaart willen sturen, maar ik kan zulke tekstjes niet goed vinden, zelfs niet op de Kreadoe gisteren. Daar was ik met twee vriendinnen heen en was weer super leuk! Ik wens je een heerlijk weekend!
Liefs, Wendy

Wishing you well

Hello! I hope you know that I’m wishing you well! Today I have this colorful card for you. I made it with the stamps from the amazing Maile Belles (Papertrey), they are so much fun to color! I also added glossy accents to each open leaf, as you can see on the detail photo. I was happy with the result! What do you think of my new blog design? Which one do you like better? The previous one or this one? I’m curious! Tomorrow I’ll be going to the craft fair Kreadoe, with two friends. Looking forward to that! It’ll be fun! Do you have any crafty plans? Hope so! Wishing you fun with whatever plans you have & a lovely day to you!
Hugs, Wendy
Hallo! Hopelijk weet je dat ‘I’m wishing you well’! Vandaag heb ik deze kleurrijke kaart voor je. Ik heb hem gemaakt met stempels van de geweldige Maile Belles (Papertrey), ze zijn zo leuk om in te kleuren! Ik heb ook wat glossy accents toegevoegd op de open blaadjes, zoals je op de detailfoto kunt zien. Ik was erg blij met het resultaat! Wat vind je van m’n nieuwe blogontwerp? Welke vind je leuker? De vorige of deze? Ik ben benieuwd! Heb je nog creatieve plannen? Ik ha morgen naar de Kreadoe met twee vriendinnen. Kijk er erg naar uit, wordt vast leuk! Ik wens je veel plezier met welke plannen je ook hebt & een heerlijke dag voor jou!
Liefs, Wendy

Hey there!

Hey there! How are you? Thanks for all your good wishes on my migraine, luckily I was feeling better Sunday and it was almost all gone on Monday, and today I’m doing great! I told you earlier about the stamp brand that I ‘discovered’, Paper Smooches. They also have a challenge called Paper Smooches SPARKS challenge and this time the inspiration was a photo (see below). This really was a challenge for me, ’cause I only have three sets so far and none of them had a forest thingie… So I put in one image that I could color orange, this crab! On the outside the card says ‘hey there’ and then the inside says ‘Feeling a bit lost?’ hi hi, thought that was in place for this little crab πŸ™‚ What do you think? You like it? Hope you do and I also wish you a wonderful Tuesday!
Hugs, Wendy
Hey there! Hoe gaat het? Bedankt voor al jullie lieve berichtjes over m’n migraine. Gelukkig voelde ik me zondag al wat beter, maandag was het bijna helemaal weg en vandaag voel ik me weer super! Ik had je eerder al verteld over mijn nieuw ‘ontdekte’ Paper Smooches. Ze hebben ook een challenge, namelijk de Paper Smooches SPARKS challenge en deze keer was de inspiratie een foto (zie hieronder). Dit was wel echt een uitdaging voor me, want ik heb tot nu toe nog maar drie setjes en geen van die setjes had iets van bosdingen erin… Dus heb ik een afbeelding uitgekozen die ik oranje kon kleuren, deze krab! Op de buitenkant staat er ‘Hey there’ en binnenin heb ik ‘Feeling a bit lost?’ gezet, hi hi, dat vond ik voor deze krab wel van toepassing! πŸ™‚ Wat vind je er van? Vind je hem grappig? Ik hoop het en in elk geval wens ik je een heerlijke dinsdag toe!
Liefs, Wendy

Reach for the sky

Good morning this Sunday morning! We had an extra hour of sleep this night, because of wintertime. Hope you are doing well and enjoying the weekend! I had a busy week last week and that made a migraine coming up yesterday, so yesterday was not a very good day for me, but hope to make that up today! πŸ˜€ I did get to make a card yesterday and I again used the Papertreys Make It Monday #38 technique, I really like how this looks! And it’s so much fun to do! I love my impression plates and this coloring makes the pattern so much more special, I think. I used the sketch from CAS-ual Fridays Challenge #26, I thought that was perfect for this card. I wanted to give it a bit of a vintage look, with the soft colors that I used and the brown on kraft look of the balloon, a combination that I really like. What do you think? Did it work? Does it look a bit vintage? Do you have any crafty plans for today? I’m hoping to make some christmas cards today. Wishing you a wonderful Sunday!
Hugs, Wendy
Goedemorgen deze zondagmorgen! Lekker een extra uurtje geslapen vannacht? Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je lekker van het weekend aan het genieten bent! Ik had vorige week een erg drukke week en daardoor kwam er gisteren helaas een migraine opzetten, dus gisteren was niet zo’n heel goede dag voor mij, maar dat hoop ik vandaag weer in te halen! πŸ˜€ Ik heb wel nog een kaartje gemaakt gisteren en daarvoor heb ik weer de Papertrey Make It Monday #38 techniek voor gebruikt, ik ben helemaal blij met hoe dat er uit ziet! En zo leuk om te doen! Ik ben gek op mijn impression plates en hiermee kan ik het patroon nog beter uit laten komen, super! Ik heb de schets gebruikt van CAS-ual Fridays Challenge #26. Die vond ik perfect voor deze kaart. Ik wou het er een beetje vintage uit laten zien, met deze zachte kleuren en het bruin op kraft, een combinate die ik super vind. Wat denk je? Is het gelukt om er een beetje een vintage kaart van te maken? Heb jij nog knutselplannen vandaag? Ik hoop nog wat kerstkaartjes te maken vandaag. Ik wens je in elk geval een heel fijne zondag!
Liefs, Wendy

We must ketchup!

Hello! Happy Friday to you all! Hope you enjoyed the week! I had a lovely crafty evening with my friend Marit yesterday and borrowed some of her stamps, like this cute tomato here. I just recently ‘discovered’ this stamping brand Paper Smooches, but I’m head over heels with the fun images and matching sentiments!! You will surely see some more cards with those coming around on my blog! Especially the sentiments are so much fun, love the writing! I had so much fun making this card! I ordered some sets myself and actually also won a very fun one with Emily! Lucky me! and Emily also sent me a gorgeous card with it!! So sweet! What do you think? You like these kinds of stamps? Curious what you have to say about this. Wishing you a wonderful weekend!
Hugs, Wendy
Hallo! Fijne vrijdag voor jullie allemaal! Ik hoop dat je een fijne week hebt gehad! Ik had gisteren een heerlijke knutsel avond met mijn vriendin Marit en heb een paar van haar stempels geleend, zoals deze schattige tomaat hier. Ik heb onlangs dit stempelmerk Paper Smooches ‘ontdekt’ en ben echt helemaal weg van de leuke afbeeldingen en bijpassende grappige tekstjes!! Je zult de komende tijd nog wel meer kaartjes met deze stempels voorbij zien komen! Vooral de soort letters van de tekstjes vind ik ook zo leuk! Ik heb al wat setjes zelf besteld en ik heb onlangs ook nog een setjes gewonnen bij Emily! Lucky me! En Emily stuurde me ook nog een erg mooie kaart er bij, zo lief! Wat vind je er van? Vind je dit soort stempels leuk? Ben benieuwd wat je er over te zeggen hebt. En ik wens je vast een heerlijk weekend!
Liefs, Wendy

Papertrey October Blog Hop Challenge

Hello! How are you? I hope all is well! Today autumn is really showing here, so when I saw the inspiration photo for this months Papertrey Blog Hop (see below) I really had inspiration to join in. I have a gorgeous orange-colored-leaves-tree in front of my window, so I really wanted to make an orange felt leaf for this. Worked out pretty much the way I wanted. Then I saw this week’s Papertrey Make It Mondays Challenge #38 and I thought that would be a perfect technique for the card I had in mind! So I used my woodgrain impression plate and my brayer with green ink and made this background. I loved trying this technique! It looks great, I think! What do you think? Do have a look at the video if you’re curious! Wishing you a lovely day today!
Hugs, Wendy
Hallo! Hoe gaat het met je? Hopelijk alles goed! Vandaag zie je echt dat het al weer herfst is, dus toen ik kreeg gelijk inspiratie toen ik de foto zag voor de Papertrey Blog Hop van deze maand (zie hier onder). Er staat een prachtige boom voor m’n raam met oranje gekleurde bladeren, dus ik wou graag een mooi oranje vilten blad maken. Het is wel behoorlijk geworden wat ik in gedachten had, gelukkig. Toen zag ik de Papertrey Make It Mondays Challenge #38 van deze week en bedacht ik dat deze techniek ook perfect zou zijn voor deze kaart! Dus heb ik mijn woodgrain impression plate en m’n brayer gepakt en met groene inkt deze achtergrond gemaakt. Ik vond het super om deze techniek te gebruiken! Ik vind het er super uit zien! Wat vind jij? Kijk vooral eens bij de video als je nieuwsgierig bent. Ik wens je nog een fijne avond verder!
Liefs, Wendy